【All Weather Portfolio】換OGIG成為全天候投資組合“股票”成員


係全天候組合中,股票部分原意是在經濟在榮景提供回報。特別在疫情下,所有企業都推進了互聯網業務,網絡年代下,產業網網上化實在無可避免,就算市場在經濟復甦預期下,傳統經濟走勢亦相對比,網絡科技公司打了一定折扣。

因此在新經濟環境下, 啊壽會再全天候股票成員中剔除VTI ,直接換入OGIG 一個包攬中美科技經濟的股票ETF。選中OGIG 最大的原因基本上涵蓋了兩地的“衣,食,住,行”,特別在degobalization 下,更顯的這個ETF 的好處。

講到甘吸引,當然要講一下

OGIG持股分佈及十大持股

基本上,3個大項平均分佈 消費,通訊,資訊科技,同時持有的都係指明科技龍頭股票,啊壽深信winner takes all 因此,此ETF可出錯的空間有限(撇除公司營運風險)而且世界出現質變,簡單以恆指去看,基本上傳統地產,銀行依舊偏多,組合持股並未能完全反映真實市況。這絕對無必要的堅持。溢價及折扣及表現

相對而言,變差較小上下正負1%左右,再看看OShare 年報,OGIG 從2018年到上年2020年6月,表現略較Nasdaq 較差即使6月時升超過Nasdaq。OGIG 在2020年全年回報達到107%,按其in-house 預測該基金組合持股公司中將會有37%的收入增長。雖然,兩年都跑輸指數,但啊壽相信十年河東十年河西,你永遠不知道將來會發生什麼事,而且持股較指數全面,因此持有信心比QQQ強。

基金支出費用基金開支比率為0.48%,相較類似基金TTTN 為低,TTTN 為0.59%,基金開始不久,有興趣的可以看看以下持股(下圖),啊壽並沒有特別計較之意,畢竟兩者只係相似,但不相同。這部分只作參考而已。總結:

OGIG 適合心大心細的人,既可以食到“兩家茶禮”又可以掌握科技公司帶來的高速增長,既可以月供又可以全天候組合方式持有,懶人唔想揀股,又希望常坐不常移動倉位的朋友相信最適合不過,啊壽個人就會將VTI轉換成OGIG 。

Next Project

留言

張貼留言

謝謝支持
記得支持一下啊壽的投資星球的廣告 及
Follow 啊壽個Blog 以便收到啊壽最新訊息